Tájékoztató

 

A járművezető képzés és vizsgára bocsátás feltételeirőlTisztelt Hallgatónk!Üdvözöljük Önt abból az alkalomból, hogy a Szendi János magán autósiskolát választotta vezetői engedélyének megszerzéséhez.

1./ A képző szerv megnevezése: "Szendi autósiskola "

Szendi János egyéni vállalkozó

Székhely: 3868 Encs- Abaújdevecser, Rózsadomb út 5.

Képzési engedély száma: 3-1728-2/99

Telefon.: 30/252-3676

Honlap: www.szendiautosiskola.hu

E-mail: janosszendi@gmail.com

2./ A cég formája: egyéni vállalkozás

Nyilvántartási szám: 4061551

adószám: 61397785-1-25

számlaszáma: TAKARÉK 54600119-10035003-00000000

3./ Iskolavezető: Szendi János

azonosító száma: 3242

Tel.: 30/252-3676

E-mail: janosszendi@gmail.com

4./ Ügyfélfogadó:

Címe: 3868 Encs- Abaújdevecser, Rózsadomb út 5.

Telefonszáma: 46/386-801

Ügyfélfogadás: hétfőn, szerdán: 17:00 -20:00 óráig, pénteken: 17:00 -19:00 óráig

5./ Elérhetőségek:

Telefon: 30/252-3676 iskolavezető

46/ 386-801 ügyfélfogadó

E-mail: janosszendi@gmail.com6./ Engedélyező hatóság: A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával kapcsolatos feladatokat az Innovációs és Technológiai Minisztériumon belül a „KAV.” Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el, országos illetékességgel. Cím: 1119 Budapest, Than Károly utca 3-5.​Postacím:​ 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. Telefon: 06-06 1 8141800, Fax: 06 1 8141861, E-mail: kepzesvizsga@kavk.hu

7./ Képzőszerv jogai és kötelezettségei: a 326/2011-es kormányrendeletben és a 24/2005.(IV.21.) GKM rendeletben leírtak szabályozzák.A gyakorlati oktatás tanpálya helyszíne: NKH KRESz Park. Miskolc; Pozsonyi u. 6.Tájékoztatjuk, hogy iskolánk személygépkocsi (B) képzéssel foglalkozik. Az eredményes felkészülés és vizsgázás érdekében az alábbiakat vállaljuk:

8./ V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E K : (45/2013.(VIII.7.)NFM által módosított 24/2005.(IV.21.) GKM rendelet alapján)

Életkor: Tanfolyamra csak az vehető fel, aki a külön jogszabályban meghatározott életkort (B 17 év, betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb. Elméleti vizsgára az bocsátható, aki az előirt életkornál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb és az elméleti képzést tantermi képzés vagy e-learning képzés formájában elvégezte. Gyakorlati vizsgát az életkor betöltését követően tehet a hallgató, kivéve „AM” kategória járműkezelési vizsgáját.

Iskolai végzettség: a beiratkozáshoz nyilatkozattal, majd a vizsgaigazolás kiadásához hitelt érdemlően (okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített-,) min. alapfokú iskolai végzettséget (8. ált.) kell igazolni, kivéve az AM kategóriához. Külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén a GKM rendeletben meghatározottak szerint.

Jogosítvány: Az B-vel kategóriás vizsgához B kategóriás vezetői engedély szükséges.

Orvosi alkalmasság: A jelölt (kivéve AM,) csak min. eü:1 csoportú orvosi alkalmassági vizsgálat eredményessége alapján jelenthető elméleti vizsgára. (Háziorvos, üzemorvos, szakrendelés). A vizsgálat díja: 40 éves korig: 7200,- Ft

Pályaalkalmassági vizsgálat: A jogszabályokban előírt különleges esetekben kell. (pl. 5. sikertelen forgalmi vizsga 2 éven belül, azonos kategóriában).. (35/2013. (II. 14.) Korm.rendelet.

Díja 8310,- Ft.

Nyomtatványok kitöltése: A jelentkezési lapon csak a vastagon keretezett részeket és a nyilatkozatot kell kitölteni, aláírni. A felnőttképzési szerződésnél kiskorú vagy fiatalkorú (18. életévet be nem töltött) hallgató esetén a szülő (törvényes képviselő) jóváhagyása is szükséges. A jelentkezési lap kitöltése az elméleti vizsgára való jelentkezés feltétele.

Tan- és vizsgadíj: Készpénzbefizetéssel vagy átutalással (kizárólag a Nagy László magán autósiskola pénztárában) kell teljesíteni, amelyhez részletfizetési kedvezményt biztosítunk és előre kell megfizetni. A vizsgadíjakat, a vizsgabizottság pénztárában, készpénzben kell előre megfizetni. A vizsgadíjakat a 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet szabályozza. Érvényes tandíjainkat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Elsősegélynyújtó tanfolyam: A tanulmányok megkezdése előtt, alatt, után (tehát bármikor) a Vöröskereszt által szervezett elsősegélynyújtó vizsgán kell részt vennie és vizsgáznia, aminek a vizsgadíja 8200,- Ft. (Vizsga alól mentesítést kaphat a jogszabályokban előirt esetekben.) A vizsgára felkészítő tanfolyamokat a Nagy László magán autósiskola is szervez, melynek díja 12 000,- Ft. A vezetői engedély kiállításának feltétele, a sikeres elsősegélynyújtó vizsga hitelt érdemlő módon történő igazolása.

Elméleti képzés: Elméleti képzés történhet tantermi képzés vagy e-learning (távoktatás) formájában.

- E-learning képzés esetén: szerződéses partnerünk az E-Educatio Információtechnológia Zrt, e-EDU Autósiskola ( Címe: 1111 Budapest, Budafoki út 59 Postacím: 1519 Budapest, Pf.: 563, Tel.: +36 1 577 0222, Email: info@e-educatio.hu. Vezérigazgató: dr. Szőcs Károly). A tananyaghoz egy internet eléréssel rendelkező számítógép segítségével lehet hozzáférni az első belépéstől számítva 90 napon keresztül, a nap 24 órájában. A tanulásra fordítható idő 60 óra, szabadon megválasztható helyszínen, időtartamban és időbeosztásban. A tananyag modu-lokra van felosztva és minden modul után ellenőrző kérdésekből összeállított teszt van. Következő modulra továbblépni csak sikeres teszt kitöltés után lehetséges. A rendszer rögzíti és értékeli a tanuló képzési előrehaladását, ellenőrző kérdésekre adott válaszait és eredményeit, valamint ellenőrzi az oktatás elvégzésének feltételeit, határidejét. Díja: 9000Ft. Szükség esetén lehetőség van pótképzési csomag vásárlására is, amely 30 nap alatt felhasználható 12 óra többlettanulási lehetőséget tartalmaz. Díja: 5000,- Ft/csomag


Naponta legfeljebb 4 elméleti tanóra tartható (4x45 perc). A tanórák között legfeljebb két tanóránként legalább 10 perc szünetet kell tartani. A tanfolyam tantermi oktatásán minden foglalkozáson jelenléti ívet kell vezetni, melyet az oktatáson részt vevőkkel minden alkalommal alá kell íratni. A tanuló számára a képzési rész elvégzése akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak tanteremben történő elméleti oktatására vonatkozó kötelező óraszám 10%-ánál kevesebbet hiányzott. Az óraszámok 10%-nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni. Ettől magasabb óraszámú hiányzás esetén a tanuló számára - azon témakörökből, melyeken a tanuló nem vett részt - pótfoglalkozást tart a képző szerv díj ellenében.

A kötelező tantárgyakat és óraszámokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki: az előírt életkort betöltötte, az elméleti képzést elvégezte, az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik, azt a hatóságnál bemutatja, és a tanfolyam megkezdésétől (e-learning esetén az első belépéstől) számítva, kevesebb mint 9 hónap telt el. Ha a tanfolyam megkezdésétől számítva 12 hónapon belül nem tesz sikeres elméleti vizsgát, újbóli vizsgát csak a teljes tanfolyam megismétlésével tehet.

Gyakorlati képzés: A járművezetési gyakorlat oktatása csak valamennyi elméleti tantárgyból tett sikeres vizsga után a tanuló nevére kiállított, a közlekedési hatóság által hitelesített vezetési karton birtokában, szakoktató felügyelete mellett kezdhető meg. A kétkerekű járművek vezetésének oktatása során az oktató alapoktatásnál egyszerre max. három főt, főoktatásnál max. kettő főt oktathat. A vezetési gyakorlat akkor minősül oktatásnak, ha a vezetési kartont a szakoktató az előírt szabályoknak megfelelően kitöltötte és a tanuló az óra megkezdésekor és befejezésekor a kezdeti és a befejezési időpont bejegyzés mellett azt saját kezűleg aláírta. A minimumvezetési óraszámokat a 2. sz. melléklet és a tandíjtáblázat tartalmazza. Egy gyakorlati tanóra 50 perc. Akár két tanóra is összevonható szünet nélkül. A gyakorlati felkészítésnek sok fázisa van, de alapvetően két részre bontható: - alapoktatás- főoktatás, a "B" kategória kivételével, mindkettő vizsgával végződik. A vezetési gyakorlat oktatása során egy tanulónak az alapoktatási szakaszban naponta legfeljebb 2 tanóra tartható. A főoktatás során a tanulónak naponta legfeljebb 4 tanóra tartható, amelyet legalább két részben, két tanóra oktatás után minimálisan 1 óra szünet közbeiktatásával kell szervezni. A vezetési gyakorlat alap - és főoktatási részében meghatározott feladatok a KÖTELEZŐEN ELŐIRT MINIMÁLIS ÓRASZÁMOT ÉS MENETTÁVOLSÁGOT JELENTIK, amit mindenkinek le kell vezetni. Egyéni adottságnak, nemnek, életkornak itt jelentős szerepe van, és befolyásolja a személyenkénti óraszükségletet. A forgalmi feladatra előirt óraszámok csak a sikeres járműkezelési vizsga után kezdhetők meg, kivéve „B” kategóriánál. Az esetleges mulasztást pótolni kell. A kőtelezően előirt minimális óraszámokat minden esetben tényleges képzéssel kell eltölteni. Az oktatás során, a járművön a tanuló, a szakoktató, a tolmács, a szakfelügyelő, szakoktató és az ellenőrzésre jogosult személyek tartózkodhatnak. A képzés ellenőrzésének akadályozása nélkül az iskolavezető, a megfigyelő szakoktató, a szakoktató jelölt, valamint az iskolavezető engedélyével a tanuló hozzájárulásával megjelölt más személy tartózkodhat. Motorkerékpár hátsó ülésén oktatás közben személy nem szállítható!


Ha az oktató vagy a tanuló nem jelenik meg a megbeszélt helyen és időben, akkor egymásra legfeljebb 20 percet kötelesek várni. Műszaki hiba esetén, ha 30 percnél több idő szükséges a hiba elhárításához, akkor a vezetést el kell halasztani és a tanulót egy másik időpontban kárpótolni kell.

Választható járműtípusok: ( „B”: Suzuki SX4)


Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki: a (2.sz. mellékletben meghatározott) kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette és az előírt életkort betöltötte, a min. alapfokú iskolai végzettséget a hatóságnak bemutatta. Kétkerekűek gyakorlati vizsgáztatása december 1. és március 1. között szünetel!

Vizsgaigazolás kiállítása: a KAV. B-A-Z. Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési osztály, 3527 Mikolc; József Attila u. 20. szám alatt küldi át az utolsó sikeres gyakorlati vizsgát követően elektronikusan a Kormányhivatalnak. Akit 2017.01.29. után regisztrált az autósiskola a Kormányhivatalnál, és igazolta legalább az alapfokú iskolai végzettséget neki már nem állít ki vizsgaigazolást a vizsga központ, a vizsgaigazolást online átküldi a kormányablaknak.

Vezetői engedély kiváltása: Magyarország bármely kormányablakban személyesen lehet ügyintézni, az eljárás illetékmentes (az első kategória megszerzése esetén), az eredeti orvosi alkalmassági vélemény, a sikeres elsősegély vizsgaigazolás, a személyi igazolvány és a lakcímkártya birtokában. Vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott (kivétel a 326/2011.(XII.28.) Korm .rendelet 15.§ 3-4 bekezdés ). Az eljárás díja: első jogosítvány ingyenes, továbbiakban: 4000,- Ft.

9./ MENTESÍTÉSEK :

A ”B” járműkategóriáknál adott tantárgyának foglalkozásain a részvétel alól NINCS lehetőség felmentésre!

10./ KÉPZÉS MEGSZAKÍTÁSA, A TANULÓ ÁTHELYEZÉSE:

A tanuló írásbeli kérésére a képzést megszakítjuk, az addig elvégzett oktatásról 3 munkanapon belül hivatalos képzési igazolást adunk ki. A megszakítás vagy áthelyezés esetén a kategóriára megállapított mindenkori teljes tandíj 10%-át számítjuk fel, kivéve, ha az oktatás a képző szerv hibájából szakadt meg. Kedvezményes tanfolyamaink esetében, amennyiben a tanuló áthelyezteti magát, az adott kedvezményt köteles befizetni, mielőtt a képzőszerv illetékese a képzési igazolást aláírja.

Nem térítünk vissza elméleti tanfolyamdíjat, illetvea KAV. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzézi Osztály felé már átutalt vizsgadíjat.

11./ RÉSZVÉTEL, KÉRELEM, PANASZ:

Amennyiben oktatójával a probléma nem rendezhető, forduljon az iskolavezetőhöz. Bármilyen kérését, észrevételét, panaszát írásban is beadhatja. Amennyiben problémája területi szinten nem rendezhető, az alábbi címhez fordulhat:

Szakmai felügyelet:

Innovációs és Technológiai Minisztérium, 1011 Budapest, Fő út 44-50.; Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1.

KAV. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzézi Osztály: 3527 Miskolc; József A. út 20. Tel.: 46/500-023

KAV. Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korláltolt Felelősségű Társaság: 1119 Budapest, Than Károly utca 3-5.

12./ A TANULÓ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

12.1 Joga van a tanulónak:

a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képző szerv vállalkozói szerződését,

vállalkozói szerződés valamennyi pontjában ígért szolgáltatást a képző szervtől számon kérni, igénybe venni,

az autósiskola a járművezető képzést többnyire vállalkozói igazolvánnyal rendelkező oktatókkal közvetített szolgáltatásként végezteti, melyek esetében a tanulónak joga van oktatót és/vagy kocsi típust választani és váltani

másik oktatóhoz vagy másik képző szervhez áthelyezését kérni

lemondani a megbeszélt gyakorlati vezetést ( 3 nappal előtte)

panaszt tenni és jogos esetekben kártérítést követelni,

titoktartást követelni a képző szervtől és oktatójától egyaránt a személyét érintő kérdésekben,

a tanfolyamról számlát kérni.

tanfolyam közben (gyakorlat) a képzésben való részvétel lemondása esetén a befizetett és fel nem használt összeg visszatérítését egy éven belül írásban kérheti, a kategóriára érvényes aktuális teljes képzési díj 10 %-os mértékű kezelési költség levonása után.

12.2. Kötelessége a tanulónak:

a tandíjat minden esetben előre megfizetni, a képző szerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani,

az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent állapotban és az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni,

az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni,

a tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni (különösen fontos ez a gyakorlati vezetésnél, ahol az oktató a felelős vezető),

megbeszélt gyakorlati vezetési órákat legalább 72 órával előtte lehet lemondani, késés esetén az oktatóra legalább 20 percet várni,

mulasztásait, hiányzásait díj ellenében pótolni,

az elméleti oktatás óradíja hiányzások esetén tartandó pótfoglalkozások alkalmával bármely kategória esetén 2000,- Ft/óra

a munkavédelmi előírásokat betartani, kiemelten a motoros oktatás közbeni kötelező öltözetre, magas szárú zárt cipő vagy csizma, protektoros kesztyű, szemüveg (a bukósisak kialakításától függően), protektoros kabát, és protektoros hosszú nadrág.

13./ TANFOLYAMRÓL VALÓ KIZÁRÁS

Szeszesital, vagy más, hasonlóan ható szer (gyógyszer, kábítószer, stb.) hatása alatti állapotban a képzés bármely szakaszában tilos az oktatáson való részvétel, amely a tanfolyamról való azonnali kizárást eredményezi. Szintén azonnali kizárást jelent, ha valaki a tanfolyam rendjét, fegyelmét súlyosan megszegi. Vezetői engedélyt csak újabb tanfolyam elvégzése után szerezhet!

14./ PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

a) Tandíjfizetésre kamatmentes részletfizetési kedvezményt adunk. Az esetleges pótórákat az oktatónál kell igényelni a szükségletnek megfelelően és a képző szerv felé kell megfizetni. A pótórák díja minden esetben megegyezik az alapóra díjával. Minden esetben szolgáltatást akkor biztosítunk, amennyiben a díjfizetés rendezve van befizetési bizonylaton, illetve számlán. A beiskolázás, illetve az elméleti vizsgára jelentés feltétele az elméleti tandíj és a vizsgadíjak kiegyenlítése. Gyakorlati vizsgára csak a tandíjat és vizsgadíjat befizetett tanuló jelenthető le. A tanuló hibájából elhúzódó (beiratkozástól számított 3 hónapot meghaladó) képzési időszakban bekövetkezett gyakorlati óradíj változás esetén a képző szerv az új árakat veszi figyelembe. Amennyiben a hallgató a képzését felfüggeszti és azt kettő éven keresztül nem folytatja, a felhasználásra nem került befizetéseit a képzőszerv bevételként kezeli. KÉSZPÉNZT OKTATÓ NEM VEHET ÁT!

b) Ha az elméleti és a gyakorlati oktatáson kívül az autósiskola más szolgáltatást is teljesít a tanuló számára a szerződésben foglaltakon felül, (pl.:más képzőszerv által indított elméleti tanfolyamra történő szervezés, elsősegélynyújtó tanfolyam vagy vizsga szervezése, vizsgaügyintézés, vizsgaszervezés, mobil beiratkozás stb.), akkor azért külön díjat kérhet a képzőszerv.

15./ AMIT A VIZSGÁKRÓL ÁLTALÁBAN TUDNI KELL

A gyakorlati vizsgákat a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga letételének időpontjától számított 2 éven belül lehet letenni, kivéve az elméleti tanfolyam és vizsga nélküli kategóriáknál, ahol a vezetési karton hitelesítésétől számított 12 hónapon belül sikeres vizsgát kell tenni, különben a képzést meg kell ismételni.

Két éven belüli (azonos kategória esetén) 5 sikertelen gyakorlati forgalmi vizsga esetén pályaalkalmassági vizsgálat szükséges.

Pontos időben kell megjelenni valamennyi vizsgán!

A tanulónak minden vizsgájára kötelezően magával kell vinnie érvényes személy azonosságát igazoló okmányt és ha van járművezetői igazolványát, illetve jogosítványát, vizsgaigazolását.

Aki a vizsgán valamely tárgyból nem felelt meg, az 3 munkanap után tehet újabb vizsgát.

A közlekedési hatóság önhibáján kívül meghiúsult vizsgaesemény esetében új vizsgát kizárólag a meghatározott vizsgadíj ismételt befizetése után lehet tenni.

Az elméleti vizsgára tollat is kell vinni!

Az számítógépes (ill. írásbeli) vizsga helyett a Vizsgaközpont vezetőjének engedélye alapján szóbeli vizsgát tehet –indokolt esetben tolmács közreműködésével- az, aki hiányos magyar nyelvi ismereti miatt a magyar nyelvet nem érti, illetve az egészségi állapotából következően írásra képtelen és erre a vizsgaközponttól kérelemre engedélyt kapott.

Kérelemre hallássérült személy is tehet szóbeli vizsgát, amelyen a KAV. által kirendelt jelnyelvi tolmács fog közreműködni.

A rendelkezésre álló különböző nyelvű SZEV-vizsgaanyagok közül a vizsgázó állampolgárságára tekintet nélkül választhat.

Forgalmi vizsga csak sikeres járműkezelési, ill. rutin, - kivéve B kat. - valamint adott kategóriák esetében BÜ vizsga után tehető.

Ha a vizsgázó bármely járművezetési vizsgát (járműkezelési, rutin vagy forgalom) automata sebességváltóval rendelkező járművön tette le, a kategóriakorlátozás alá kerül.

A vizsgát a vizsgabiztos köteles felfüggeszteni és a Vizsgaközpont vezetője 6 hónapra eltilthatja azt, aki:

a személyazonossága tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette vagy azt megkísérelte,

a vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával vagy ígéretével, fenyegetéssel befolyásolni törekedett.

a vizsgát a vizsgabiztos felfüggesztheti és a Vizsgaközpont vezetője 3 hónapra eltilthatja a további vizsgáktól azt, aki a vizsga rendjét megzavarta.

A vizsgát a vizsgabiztos abban az esetben is felfüggesztheti, ha a szakoktató a vizsga eredményének befolyásolására törekedett.

Ebben az esetben a szakoktató kaphat a Vizsgaközpont vezetőjétől legfeljebb 6 havi eltiltást a szakoktatói tevékenységtől.

16./ A kötelező óraszámok jogszabályban meghatározottak szerint azt jelentik, hogy erről nem hiányozhat a tanuló. Hiányzás esetén más foglalkozáson, vagy másik tanfolyamon díj ellenében ezt pótolnia kell! A be nem pótolt foglalkozásokig a hallgató nem jelenthető vizsgára. A kötelező órák felosztását és a tananyagot az első alkalommal közölni fogjuk.

SIKERES FELKÉSZÜLÉST ÉS EREDMÉNYES VIZSGÁT KÍVÁNUNK!

Záradék

Külföldi - illetve magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő - állampolgárok külön kérésükre szóban történő elméleti vizsgáztatása az OFFI-val kötött együttműködési megállapodás szerint történik, az abban foglaltak alapján. Ennek költsége a kérelmező tanulót terheli. Külföldi állampolgárok esetén a jogosítvány kiadásának feltétele Magyarországon igazolt 6 hónapos itt tartózkodás igazolása.

A meghirdetett tanfolyamdíjakból az iskola időszakonként kedvezményt adhat, melyet hirdetés útján hoz a tanulók tudomására.

Tanfolyam beindulását követően az elméleti tanfolyam díja nem változik.

Árgaranciát a beiratkozástól számított 3 hónapig vállalunk, utána a gyakorlati vezetés a mindenkori aktuális óradíjakkal történik.

Az Autósiskolánál dolgozó bedolgozó, illetve vállalkozó gyakorlati oktatók az iskola által alkalmazott (díjtáblázatban feltüntetett) un. egyedi óradíjak alapján is dolgozhatnak. A tanuló, oktatóválasztása előtt erről minden esetben tájékoztatást kap.

Az egyéb intézmények által támogatott képzésben részt vevő tanulókra az őket támogató szervvel kötött szerződésben foglaltak az irányadóak.

Terhes hallgatók esetében, a hallgató saját felelősségére vehet részt a gyakorlati vezetésen, illetve vizsgán.

1.sz. melléklet tandíj és vizsgadíjakról

Díjtáblázat ( adatok forintban )

. Tanuló által biztosított jármű esetén járműtípustól függően egyedi szerződést kötünk óradíjra vonatkozólag.

A díj táblázat az "Áraink" menü pont alatt látható


2.sz. melléklet a kötelező tantárgyakról és óraszámokról

Kötelező óraszámok a közúti járművezető-képző tanfolyamokon

Kate-gória Alapismeretek: Elméleti és Bü tantárgyak Járművezetési gyakorlat

ösz.óra K Je Szü F1-2 Mv Bű ösz.óra A F F/v F/o F/h F/é F/k M

B 28 20 6 2 - - - 29 9 20 14 4 - 2 - 580kmRövidítések:

K = Közlekedési alapismeretek A = Alapoktatás

Je = Járművezetés elmélete F = Főoktatás

Szű = Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek F/v = Városi vezetés

M = Menettávolságok kilométerben F/o = Országúti vezetés

1) érvényes B kategóriás vezetői engedély esetén F/é = Éjszakai vezetés3.sz. melléklet az egyes kategóriák és egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól adható felmentésekről

A ”B” járműkategóriáknál adott tantárgyának foglalkozásain a részvétel alól NINCS lehetőség felmentésre!

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alóli mentesítések

A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító - a Magyar Vöröskereszt által kiállított - igazolás (a továbbiakban: Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön jogszabály176 alapján: - az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,

- az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,

- védőnői,

- dietetikusi,

- mentőtiszti,

- gyógytornász,

- egészségügyi szakoktatói,

- diplomás ápolói

oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint - a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és

- az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek,

továbbá minden olyan vizsgázó, aki

- 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett;

- 1984. január 1. után:

= bármely járműkategóriára vezetői engedélyt,

= „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt,

= „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett.

További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható.

A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni. Amennyiben a mentesítés érdekében az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás alátámasztására külföldön, illetve nem magyar nyelven kiállított iratot nyújtanak be, azt hiteles magyar fordítással és a Magyar Vöröskereszt által kiállított megfelelőségi nyilatkozattal is el kell látni.


 


 

 
 
AKCIÓ
***
 
 
Menü
SZLOBILACI-Studio